Geen artikel(en)

Algemene voorwaarden

Verkoopvoorwaarden Internetmakelaar Kampen behorende bij de overeenkomst van opdracht tussen Internetmakelaar Kampen en haar opdrachtgever.

Artikel 1 - Totstandkoming van de opdracht en toepasselijke voorwaarden
1.
De opdracht aan Internetmakelaar Kampen dient als gegeven zodra de opdrachtgever deze digitaal/elektronisch heeft verstrekt via de website van Internetmakelaar Kampen.
2.
Tegenover de opdrachtgever geldt uitsluitend Internetmakelaar Kampen als opdrachtnemer. Dat geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat de opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De toepasselijkheid van artikel 7:404 BW (dat een regeling geeft voor het geval het de bedoeling is dat de opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgeoefend) en artikel 7:407 lid 2 BW (dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor situaties waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven) is uitdrukkelijk uitgesloten.
3.
Indien de opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, zijn op de opdracht aan Internetmakelaar Kampen de Algemene Consumentenvoorwaarden NVM d.d. 1 februari 2010 van toepassing. Dit met
inachtneming van het bepaalde in artikel 1.5. Een afschrift van de Algemene Consumentenvoorwaarden NVM treft u als bijlage aan bij deze Verkoopvoorwaarden Internetmakelaar Kampen is ook te downloaden via de website www.internetmakelaarKampen.nl of via de website www.nvm.nl
4.
Indien de opdrachtgever een natuurlijk persoon is die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf of in het geval dat de opdrachtgever een rechtspersoon is, zijn op de opdracht aan Internetmakelaar Kampen Algemene Voorwaarden NVM voor
professionele opdrachtgevers versie februari 2011 van toepas-sing. Dit met inachtneming van het bepaalde in artikel 1.5. Een afschrift van de Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers treft u als bijlage aan bij deze Verkoopvoorwaarden Internetmakelaar Kampen B.V. Deze is ook te downloaden via de
website www.internetmakelaarKampen.nl of via de website www.nvm.nl
5.
Omdat Internetmakelaar Kampen NVM-lid is, is zij verplicht de Algemene Consumentenvoorwaarden NVM of de Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers met u overeen te komen. Deze voorwaarden bieden op een aantal plaatsen
de mogelijkheid om daarvan af te wijken. Dit om de makelaar en zijn opdrachtgever de vrijheid te bieden om op onderdelen andere of aanvullende afspraken te maken. In verband met haar specifieke dienstverlening maakt Internetmakelaar Kampen gebruik van
deze mogelijkheid. Om deze reden zijn op de door Internetmakelaar Kampen met haar opdrachtgever gesloten overeenkomst van opdracht ook de Verkoopvoorwaarden Internetmakelaar Kampen van toepassing. Deze bepalingen gelden, waar mogelijk, in plaats
van en overigens in aanvulling op het daarover bepaalde in de Algemene Consumentenvoorwaarden NVM voor de opdrachtgever als bedoeld in artikel 1.3 of in aanvulling op het daarover bepaalde in de Algemene Voorwaarden NVM voor professionele
opdrachtgevers voor de opdrachtgever als bedoeld in artikel 1.4.
6.
Op de in artikel 1 genoemde voorwaarden kunnen zich ook die natuurlijke personen en rechtspersonen beroepen die direct of indirect aan Internetmakelaar Kampen zijn verbonden en op enigerlei wijze bij de dienstverlening door of vanwege Internetmakelaar Kampen
zijn betrokken.

Artikel 2 - Omvang opdracht/door Internetmakelaar Kampen te verlenen diensten
1.
De opdracht is ondeelbaar en omvat de volgende werkzaamheden:
– eenmalig een beoordeling van de waarde van de betreffende woning zoals omschreven in artikel 2.4;
– coördinatie samenstelling juridisch dossier;
– een inhoud- en oppervlakte berekening van de woning conform de verplichte NVM meetinstructie;
– een analyse van de verkoopcijfers in de directe omgeving van de woning;
– het aanleveren van een opnamerapport;
– het adviseren van een vraagprijs voor de betreffende woning;
– het aanmaken van een NVM vragenlijst;
– begeleiding door een eigen NVM makelaar die ook persoonlijk contact met potentiële kopers onderhoudt;
– advies ten aanzien van de verkoopmethodiek en de verkoop-strategie;
– advisering over de woningpromotie en beoordeling van de door de opdrachtgever gemaakte presentatie op commerciële aantrekkelijkheid;
– online klantendossier via “Internetmakelaar Kampen”;
– gelegenheid tot periodiek contact over de voortgang van de verkoop aan de hand van Funda statistieken;
– het gedurende één jaar beschikbaar stellen van marketing-middelen, zoals aanmelding in de centrale NVM-computer, plaatsing met een enkele vermelding op en Funda.nl, verkoopborden en/of biljetten en digitale brochures;
– woningpresentatie op Facebook, Twitter en Youtube;
– NVM zoekersbestand aanschrijven;
– herinneringservice bij o.a. bezichtigingen;
– belangstelling potentiële kopers achterhalen met woningreview;
– promotiemiddelen voor buurtmailing;
– deelname aan open huizen dagen;
– onbeperkt aanpassen van foto’s, tekst en vraagprijs mits deze aanpassingen naar het oordeel van Internetmakelaar Kampenverkoopbevorderend werken;
– mondeling en/of per e-mail advies over en het voeren van onderhandelingen;
– de schriftelijke vastlegging van de koopovereenkomst door Internetmakelaar Kampen. Dit tenzij de koper bij het uitbrengen van zijn bod heeft voorgesteld dat een derde op zijn kosten de koopovereenkomst schriftelijk vastlegt en de opdrachtgever daar mee heeft ingestemd of indien sprake is van de uitzondering als genoemd in artikel 2.2.;
– indien Internetmakelaar Kampen de koopovereenkomst heeft opgesteld: bewaking van de termijn voor ondertekening van de koopovereenkomst en aanmaken van alerts voor de termijn voor het stellen van de bankgarantie of het storten van de waarborgsom en de termijn voor het aflopen van eventuele ontbindende voorwaarden in de koopovereenkomst.
–  verhuisservice voor nutsvoorzieningen;
Internetmakelaar Kampen voert door haar aanvaarde opdrachten naar beste weten en kunnen en met inachtneming van de belangen van haar opdrachtgever uit. Internetmakelaar Kampen mag de werkzaamheden nodig voor het uitvoeren van de opdracht door anderen, onder haar verantwoordelijkheid, laten uitvoeren. Om die reden mag Internetmakelaar Kampen de aan haar beschikbaar gestelde gegevens met deze anderen delen.
4.
Onder beoordeling van de waarde van de woning wordt verstaan het geven van een waardeoordeel en het uitbrengen van een eenvoudig rapport daaromtrent. De beoordeling van de waarde omvat geen bouwkundige keuring. Het rapport wordt uitgebracht aan de opdrachtgever. Internetmakelaar Kampen aanvaardt alleen ten opzichte van hem verantwoordelijkheid voor de inhoud van dat rapport. Het staat de opdrachtgever vrij het rapport of gegevens daaruit ter inzage of ter beschikking te stellen aan derden, mits hij deze derden duidelijk maakt dat Internetmakelaar Kampen ten aanzien van de inhoud van het rapport geen verantwoordelijkheid jegens derden aanvaardt. Internetmakelaar Kampen
mag het rapport alleen na overleg met de opdrachtgever ter beschikking stellen aan derden.
5.
Onderdeel van de opdracht aan Internetmakelaar Kampen is dat de woning te koop wordt aangeboden onder vermelding van “kosten koper”. Daarmee wordt beoogd de met de overdracht van de woning gemoeide kosten van derden (zoals, maar niet beperkt tot, kosten notaris en kosten kadaster) en de verschuldigde overdrachtsbelasting voor rekening van de koper te brengen. Na advisering door Internetmakelaar Kampen bepaalt de opdrachtgever
zelf de te hanteren vraagprijs kosten koper.
6.
De ingevolge artikel 2.1 door Internetmakelaar Kampen op te stellen koopovereenkomst zal de daarvoor gebruikelijke bedingen bevatten, aangevuld met de bijzonderheden van de door verkoper met koper gesloten koop.
7.
Indien verkoper er op verzoek van koper mee instemt dat de koopovereenkomst schriftelijk wordt vastgelegd door een ander dan door Internetmakelaar Kampen, behoort het schriftelijk vastleggen van de koopovereenkomst én de controle op de ondertekening daarvan niet langer tot de opdracht aan Interenetmakelaar Kampen. Dit geeft de opdrachtgever geen recht op restitutie van het in artikel 5.1 genoemde vaste bedrag, de in artikel 5.4, 5.5 en 5.6 benoemde extra kosten of een gedeelte daarvan. Indien een ander dan Internetmakelaar Kampen de koopovereenkomst schriftelijk vastlegt, zal Internetmakelaar Kampen de transactiegegevens en belangrijke documentatie met betrekking tot de gesloten koop per e-mail toezenden aan zowel de opdrachtgever als de koper. De vervulling van de opdracht door Interenetmakelaar Kampen is daarmee dan voltooid. Interenetmakelaar Kampen is in dat geval op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van onjuistheden in de koopovereenkomst.
8.
Andere werkzaamheden dan opgesomd in artikel 2.1 vallen niet onder de door Internetmakelaar Kampen geaccepteerde opdracht.
9.
Indien de opdrachtgever van meer of andere diensten gebruik wenst te maken dan de werkzaamheden omschreven in artikel 2.1, zal hij daartoe zelf een aparte opdracht moeten geven aan Internetmakelaar Kampen of een andere leverancier van deze dienst.
Voor diensten die Internetmakelaar Kampen niet zelf verricht, kan Internetmakelaar Kampen de opdrachtgever behulpzaam zijn bij het vinden van een andere leverancier. Internetmakelaar Kampen is bij een dergelijke overeenkomst tussen de opdrachtgever en de leverancier van de desbetreffende dienst geen partij. Internetmakelaar Kampen is dan ook nooit aansprakelijk voor (eventuele) door deze leverancier veroorzaakte schade.
10.
Voorbeelden van de in artikel 2.9 bedoelde extra diensten zijn:
diensten als het verrichten van een bouwkundige keuring, het opstellen van een getekende waardeverklaring, het maken van een taxatie, het opstellen/vervaardigen van het presentatie
materiaal van de betreffende woning, zoals een presentatietekst, foto’s en plattegronden.
11.
De website Funda.nl biedt steeds meer diensten om de verkoopactiviteiten rond te koop staande woningen te ondersteunen. Internetmakelaar Kampen streeft er naar om haar bedrijfsvoering zo in te richten dat van zoveel mogelijk van die diensten op Funda.
nl gebruik kan worden gemaakt. Internetmakelaar Kampen is echter op geen enkel moment verplicht die extra diensten te benutten of te faciliteren.
12.
Internetmakelaar Kampen kan de woning, kosteloos en zonder dat opopdrachtgever hier expliciet toestemming voor geeft, inzetten voor promotionele doeleinden om de woning en/of het woningaanbod van Internetmakelaar Kampen onder de aandacht te brengen van
potentiële kopers. Dit op een wijze die Internetmakelaar Kampen nuttig of wenselijk acht.

Artikel 3 - Verplichtingen en verklaringen van de opdrachtgever
1.
De opdrachtgever is verplicht aanwezig bij de opname van de woning door Internetmakelaar Kampen en is op dat moment gehouden tot het ondertekenen van de opdracht tot dienstverlening die hij eerder via de website van Internetmakelaar Kampen heeft verleend.
Daarnaast dient de opdrachtgever zich op dat moment te identificeren. Na deze handelingen geldt de opdracht als door Internetmakelaar Kampen aanvaard.
2.
Door ondertekening van de in artikel 3.1 genoemde opdracht tot dienstverlening, verklaart de opdrachtgever dat hij bevoegd is tot verkoop van de woning en dat hij, als hij de woning niet of met derden in eigendom heeft en/of hij eigenaar van de woning is en een echtgenoot of een geregistreerd partner heeft die in de te verkopen woning woont, over volmachten beschikt om voornoemde (rechts)personen aan een door hem te sluiten koopovereenkomst te binden. De opdrachtgever is verplicht deze volmachten aan te tonen als Internetmakelaar Kampen daarom vraagt, bij gebreke waarvan Internetmakelaar Kampen haar werkzaamheden uit hoofde van deze overeenkomst van opdracht mag opschorten of beëindigen.
3.
De opdrachtgever heeft een wettelijke informatieplicht en is daarom verplicht (potentiële) kopers en Internetmakelaar Kampen te informeren over de juridische status, bijzonderheden, (bouwkundige) kwaliteit en eventuele gebreken van de te verkopen woning. De opdrachtgever is voorts verplicht om alle overige informatie te verstrekken waarover de opdrachtgever beschikt en waarvan hij weet of behoort te begrijpen dat deze voor een goede beeldvorming van de koper over de woning van belang is. De opdrachtgever realiseert zich dat hij moet voorkomen dat de koper een onjuiste voorstelling van zaken krijgt.
4.
De opdrachtgever vrijwaart Internetmakelaar Kampen voor alle aan-spraken van derden die voortvloeien uit het tekortschieten van de opdrachtgever in zijn verplichting als omschreven in artikel 3.3. In elk geval vrijwaart de opdrachtgever Internetmakelaar Kampen voor alle hiervoor bedoelde aanspraken voor zover deze het bedrag dat door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van Internetmakelaar Kampen zal worden uitgekeerd te boven gaan.
5.
De opdrachtgever levert de foto’s en verkooptekst van de woning aan, waarna Internetmakelaar Kampen deze in de marketingmiddelen plaatst. Voordat deze worden gepubliceerd heeft de opdrachtgever de plicht om alle uitingen met betrekking tot de woning zelf te controleren, deze zo nodig aan te vullen en fouten te herstellen en/of te melden aan Internetmakelaar Kampen.
6.
Internetmakelaar Kampen behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om door de opdrachtgever aangeleverde foto’s of teksten te weigeren als deze naar het oordeel van Internetmakelaar Kampen verkoop belemmerend kunnen werken of naar het oordeel van Internetmakelaar Kampen aanstootgevend, shockerend of niet gerelateerd
zijn aan de te verkopen woning. Daarnaast is Internetmakelaar Kampen
gerechtigd om zonder voorafgaande aankondiging foto’s of teksten aan te vullen of te verwijderen indien dit naar haar oordeel nodig is voor een goede en snelle verkoop van de woning.
7.
Bij de vervulling van haar opdracht gaat Internetmakelaar Kampen uit van de informatie in het rapport van de woningopname en de informatie die zij van de opdrachtgever verkrijgt. De opdrachtgever dient alle door hem aan Internetmakelaar Kampen verstrekte
gegevens (waaronder zijn eigen contactgegevens) en informatie steeds up to date te houden. Nieuwe relevante informatie moet steeds direct aan Internetmakelaar Kampenworden doorgegeven. Internetmakelaar Kampen mag de aan haar verstrekte (contact)gegevens en overige informatie als juist blijven beschouwen tot de opdrachtgever haar schriftelijk of per e-mail nieuwe (contact)gegevens of informatie heeft meegedeeld.
8.
De opdrachtgever weet dat een koper gedurende drie dagen na het ondertekenen van een koopovereenkomst een wettelijke bedenktijd heeft die hem het recht geeft de koopovereenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Een verkoper (de opdrachtgever) heeft dat recht niet.
Artikel 4 - Einde van de opdracht
1.
De opdracht eindigt op de wijze zoals omschreven in artikel 6 van de Algemene Consumentenvoorwaarden NVM of op de wijze zoals omschreven in artikel II.9 van de Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers.
2.
Op grond van artikel 6.4 van de Algemene Consumentenvoorwaarden NVM en artikel II.9 van de Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers is Internetmakelaar Kampen gerechtigd de opdracht terug te geven. In aanvulling daarop of ter (gedeeltelijke) concretisering daarvan geldt dat Internetmakelaar Kampen de opdracht (ook) mag teruggeven indien de opdrachtgever: niet of niet tijdig aan betalingsverzoeken van Internetmakelaar Kampen voldoet;
- tijdens de looptijd van de opdracht de vraagprijs van de woning wil verhogen;
- aanvragen tot bezichtiging van de woning niet opvolgt;
- vragen van belangstellenden niet (snel genoeg) beantwoordt;
- door Internetmakelaar Kampen gevraagde stukken niet of niet tijdig aanlevert;
- geen opvolging geeft aan tips en verkoopadviezen van Internetmakelaar Kampen terwijl de woning langer dan 2 jaar te koop staat;
- handelt op een wijze als omschreven in artikel 5.6. Ook in geval van teruggave van de opdracht is de opdrachtgever aan Internetmakelaar Kampen de in artikel 5 omschreven bedragen verschuldigd.

Artikel 5 - Vast bedrag en extra kosten
1.
Als tegenprestatie voor de door Internetmakelaar Kampen voor de opdrachtgever te vervullen opdracht, is de opdrachtgever aan Internetmakelaar Kampen een vast bedrag van € 1.286 inclusief de wettelijk bepaalde omzetbelasting verschuldigd.

Contact

Telefoon: 06-15277766

Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Disclaimer

Algemene voorwaarden

© 2020 internetmakelaarkampen.nl | Insitevision